Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Kde nás můžete kontaktovat? 

Tomáš Vlček - Line of Wine, IČO: 17203091

se sídlem: Zdíkov 212, 384 72 Zdíkov

e-mail: lineofwine.shop@gmail.com

tel: +420 725 971 922

Na výše uvedených kontaktech je možno uplatnit veškerá Vaše níže popsaná práva.

II. Jaké osobní údaje o Vás uchováváme?

Uchováváme pouze ty osobní údaje, které potřebujeme pro plnění smluv, které s námi uzavíráte, tzn. jméno, příjmení, případně adresu a kontaktní údaje. Vše v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

III. K čemu Vaše osobní údaje používáme?

1.

Zákonnými důvody zpracování Vašich osobních údajů jsou:

 • plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • náš oprávněný zájem na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů, ve kterých budou informace o našich novinkách a akcích) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v aktuálním znění, a to v případě, že nedošlo z Vaší strany k objednávce našeho zboží nebo služby.

2.

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, který jste s námi uzavřeli; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí z naší strany plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.

Jelikož velká část našeho sortimentu jsou alkoholické nápoje, musíme se přesvědčit, že jste dovršili věk 18 let, abychom Vám mohli alkoholické nápoje prodat. Osoby doručující zboží tak mají právo vyžádat si od Vás doklad prokazující, že jste dovršili věk 18 let. Takový doklad si nijak nekopírujeme ani si údaje nikam neukládáme, dochází pouze k nahlédnutí pro ujištění, že neporušíme žádné předpisy tím, že Vám alkoholický nápoj prodáme.

IV. Komu Vaše údaje předáváme? 

V rámci uvedeného oprávnění můžeme zároveň předávat/poskytovat Vaše osobní údaje těmto subjektům:

Přepravcům, kteří jsou zodpovědní za řádné doručení Vámi objednaného zboží (těmto osobám jsou osobní údaje sděleny jen v takovém rozsahu, který je nutný pro doručení Vámi objednaného zboží);

 • Našim obchodním partnerům.
 • Poskytovatelům platebních brán (poskytovatelé platebních karet);
 • Našim daňovým a právním poradcům v souvislosti s uplatňováním našich práv;


Pokud budeme potřebovat předat Vaše osobní údaje jiné než shora uvedené osobě, musíme Vás nejdříve požádat o souhlas. Bez Vašeho souhlasu Vaše osobní údaje jiným osobám neposkytneme, ledaže by taková povinnost vyplývala z obecně závazných právních předpisů.

V. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme? 

Informace o Vašem nákupu, tedy objednávky a uzavřené smlouvy, případně Vaše údaje, které jste nám sdělili pro účely řádného plnění smlouvy, uchováváme po dobu 3 let. Po takovou dobu je uchováváme proto, abychom mohli řádně vyřizovat reklamace a reagovat na Vaše případné stížnosti. Dále uchováváme dokumenty, v nichž jsou Vaše osobní údaje obsaženy, což nám ukládá několik zákonů (Např.: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění; zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění; atd.).

V případě zpracování osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu či na základě oprávněného zájmu k poskytování přímého marketingu, jsou Vaše osobní údaje (resp. Váš e-mail) zpracovávány po dobu 5 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Po uplynutí této doby uchováváme Vaše osobní údaje (zejména souhlas, odvolání souhlasu) v nezbytném rozsahu pro případnou obhajobu našich práv.

Faktury musíme uchovávat po dobu 10 let. Účetní doklady uchováváme po dobu 5 let. V případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, musíme vymazat ty osobní údaje, které jsme získali na základě Vašeho souhlasu. Souhlas je možné odvolat zasláním emailu na adresu: lineofwine.shop@gmail.com.

VI. Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům? 

 • Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – tzn. že se nás můžete kdykoli zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.
 • Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.
 • Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – tzn. že na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát dostávat informace o našich novinkách a našich akcích. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví dle bodu 4. atd.) a v takovém případě výmaz nelze provést.
 • Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:
  • pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;
  • jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;
  • pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;
  • pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.
 • Právo na přenositelnost údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud s předáním tento správce souhlasí.
 • Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. (Způsob podání stížnosti je popsán přímo na stránkách úřadu pro ochranu osobních údajů na tomto odkazu zde).

 

VII. Jsou mé osobní údaje u Vás v bezpečí? 

Ano jsou, veškeré Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Sledujte nás na Instagramu

Přejít na profil Line of Wine